Hlavná obsah

„Týždeň Dobrovoľníctva 2022

          V dňoch 16.-22.9.2022 sa uskutoční Týždeň Dobrovoľníctva, ktorého súčasťou budeme vďaka Nitrianskemu centru dobrovoľníctva i my.

       Z dôvodu nedostatku skladových priestorov v našom zariadení sa rokmi zaplnili priestory povale, pivnice a hospodárskeho dvora stoličkami, stolíkmi, skrinkami a mnohými "užitočnými" predmetmi. Z protipožiarnych dôvodov je potrebné uvedené priestory spriechodniť a vypratať. Keďže roboty je dosť, vítaná bude každá pracovitá ruka. Aktivity sa budú realizovať v dňoch

         20. a 21. septembra 2022 (v utorok a v stredu).

         Prijali by sme účasť 5 dobrovoľníkov. Ak sa k nám chcete pripojiť a pomôcť nám, prihláste sa prostredníctvom nasledujúcich linkov:

Prihlásenie na 20.09.2022

Prihlásenie na 21.09.2022

 

         Za ochotu Vám ďakujú prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci "KAMILKA", ZSS Maňa.

 

  

  

 

„Svätá omša 7.9.2022

        Dňa 7. 9. 2022 sme sa duchovne očistili pri svätej spovedi a duchovne posilnili na svätej omši, ktorú odslúžil pán farár Mgr. Peter Kukučka, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

 

Rekreačný pobyt na Hiadeli

        Príjemne oddychovo i trošku pracovne strávilo päť dievčat päť krásnych dní na našej chalupe v krásnom prostredí Hiadeľa.

  

„STAROSTLIVÝ ANJEL 2022"

      Nitriansky samosprávny kraj (NSK) 26. mája 2022 na 5. ročníku slávnostného odovzdávania ocenení STAROSTLIVÝ ANJEL ocenil kvalitne vykonanú prácu zamestnancov zariadení sociálnych služieb na území kraja. Nominovaní boli zamestnanci v štyroch kategóriách - manažment, zdravotnícky úsek, sociálny úsek a ostatní zamestnanci.

       Z nášho zariadenia "KAMILKA", ZSS Maňa si z rúk predsedu NSK Milana Belicu a vedúcej odboru sociálnych vecí Úradu NSK Eriky Róžovej ocenenie STAROSTLIVÝ ANJEL v kategórii zdravotnícky úsek prevzala Mgr. Martina Haluzová - vedúca ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku a ďakovný list predsedu NSK Marta Kačkovičová - vedúca prevádzkovo-technického úseku, Mgr. Erika Čičmanová - manažérka kvality, Mária Chovancová - vedúca stravovacej prevádzky a Mgr. Ivana Černáková - sociálna pracovníčka Služby včasnej intervencie.

          Blahoželáme!

Divadelné predstavenie „Čáry - máry"

         Ku koncu mája nám svojím vystúpením pod názvom "Čáry - máry, alebo záhada strateného prútika" prišli spríjemniť čas herci z komorného divadla bez opony Portál z Prešova. Išlo o detektívnu rozprávku o hľadaní strateného čarovného prútika, kde čarodejnica pri svojom hľadaní stretá indiánov, námorníka, a celý príbeh má nečakané rozuzlenie. Ďakujeme milí herci a tešíme sa na Vás opäť niekedy nabudúce.

  

 

„Deň matiek a otcov 2022"

        13. mája 2022 Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri Zariadení sociálnych služieb "KAMILKA", Maňa usporiadala svoju odborovú schôdzu spojenú s oslavou Dňa matiek a otcov. Pri tejto príležitosti si prijímateľky sociálnych služieb nacvičili milý program, ktorým vyjadrili všetkým zamestnankyniam a zamestnancom zariadenia vďaku za ich lásku, starostlivosť a ochotu pri vytváraní tepla domova.

 

„Stavanie mája 2022"

                                                  „Máj, máj, máj, zelený,

                                                                             pod oblôčkom sadený."

 

     Touto ľudovou piesňou sme privítali mesiac máj. Zelenejú sa polia, lúky, záhrady. Symbolom tohto obdobia je aj strom "máj", ktorý sa stavia pred budovami a predstavuje zdravie a vitalitu pre všetky ženy a dievčatá. Sme radi, že aj "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa sa v tento rok môže opätovne pochváliť svojim májom. A keďže stavanie mája bola vždy úloha chlapcov a mužov, prizvali sme si k tomu našich priateľov z "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov a z "DOMUM", Zariadenie sociálnych služieb Krškany. Po uvoľnení protipandemických opatrení sa tak toto stavanie mája stalo symbolom začiatku opätovného stretávania a navštevovania sa s kamarátkami a kamarátmi z ďalších zariadení sociálnych služieb. Po postavení mája sa spolu dobre zabavili pri veselej hudbe, tanci a pochutili si na výbornom guláši. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutia.

„Deň Zeme 2022“

            Pri príležitosti Svetového dňa Zeme sa zamestnanci spolu s prijímateľmi a viacerými dobrovoľníkmi rozhodli skrášliť exteriér zariadenia - vysádzali kvetiny, upravovali skalky, vytrhávali burinu, natierali lavičky a altánok. Ďakujeme touto cestou Ing. Ingride Ujváriovej za zorganizovanie dobrovoľníctva i za sponzorstvo akcie. Všetkým dobrovoľníkom, prijímateľom sociálnych služieb i zúčastneným zamestnancom zariadenia ďakujeme za pomoc a ochotné ruky. Príjemné posedenie a záplava kvetov budú iste všetkým odmenou za zveľadenie životného prostredia.

 

„Duchovná príprava pred Veľkou nocou"

      Vďaka miestnemu pánovi farárovi Mgr. Petrovi Kukučkovi a nášmu rodákovi ThDr. Martinovi Michalíčkovi, PhD. - generálnemu sekretárovi Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) vo Švajčiarsku si aj naši prijímatelia sociálnych služieb vykonali duchovnú prípravu pred slávením veľkonočných sviatkov v podobe svätej spovede a svätej omše. ĎAKUJEME                 

    

Rada prijímateľov sociálnych služieb

        Zriadenie rady prijímateľov sociálnych služieb, ktorá bude tlmočiť podnety, pripomienky a návrhy zo strany prijímateľov sociálnej služby a bude cenným zdrojom informácií o ich potrebách, návrhoch na zlepšenie a ich celkovej spokojnosti so životom v zariadení, je ďalším krokom ku skvalitneniu poskytovania sociálnych služieb v našom zariadení.

 

 

„Cvičný požiarny poplach a evakuácia“

     Na základe Usmernenia pre poskytovateľov sociálnej služby k ochrane pred požiarmi bol dňa 19. januára 2022 v „KAMILKA“, ZSS Maňa zrealizovaný cvičný požiarny poplach a evakuácia pod vedením Ing. Lenky Pénzešovej – technika PO a Mgr. Tomáša Meroviča – veliteľa hasičskej stanice v Šuranoch. Touto cestou im ďakujeme, zároveň vyslovujeme vďaku aj zúčastneným členom hasičského a záchranného zboru zo Šurian a dobrovoľného hasičského zboru z Trávnice. Zamestnanci si s prijímateľmi vyskúšali evakuáciu, boli poučení o postupoch v prípade požiaru, požiarnici nám pomohli odborne prekontrolovať odberné miesta podzemných hydrantov, hasiacich prístrojov a prehliadku všetkých priestorov ZSS z pohľadu požiarnej bezpečnosti. V prípade evakuácie prijímateľov by zamestnancom boli veľmi nápomocné aj evakuačné podložky, ktoré zariadenie zabezpečilo a nachádzajú sa na lôžkach pod každým matracom imobilných prijímateľov.

     Ako sa hovorí „Oheň je dobrý sluha, no zlý pán...“. Dúfame, že v našom zariadení nikdy nebude panovať!

„ĎAKUJEME“

Napriek situácii, v ktorej to nemal nikto z nás ľahké, sa našli ľudia, ktorí chceli pomôcť a potešiť našich prijímateľov milými darčekmi. Všetci si pod vianočným stromčekom našli svoj darček.

V mene všetkých prijímateľov sociálnych služieb „KAMILKA“, ZSS Maňa i SVI „KAMILKA“, ZSS Maňa Vám ĎAKUJEME za darované perníčky a zákusky, potraviny, drogériu, krabičky lásky. Ceníme si, že ste na nás nezabudli.

Naši darcovia:

  • Deti, rodičia a zamestnanci Materská škola Bánov (Mgr. Melišeková)
  • Dobrí ľudia z projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ (p. Kristína Farkašová)
  • Farská charita sv. Jozefa Nové Zámky (p. Pavol Pšenák)
  • Strana Hlas – okr. predsedníčka p. Ingrid Ujváriová a darcovia
  • Obyvatelia obce Kmeťovo
  • f. INMEDIA, spol. s r. o. Zvolen
  • f. CS-FRUIT, spol. s r. o. Nitra


„Sviatok sv. Mikuláša 2021“

Dňa 6. decembra 2021 aj do nášho zariadenia zavítal Sv. Mikuláš s anjelom a čertom. Prijímatelia sociálnych služieb  i zamestnanci sa na nich už tešili a privítali ich nádhernou výzdobou interiéru zariadenia. Samozrejme nechýbali ani pesničky, či básničky. Sv. Mikuláš všetkých za dobré skutky odmenil balíčkom alebo malou sladkosťou.

Zároveň ďakujeme aj miestnemu pánovi farárovi Mgr. Petrovi Kukučkovi za pastoráciu našich prijímateliek. Svätou spoveďou a svätým prijímaním sa duchovne pripravili k sláveniu Vianoc.