Hlavná obsah

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Od 1.3.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Novelou tohto zákona, zákonom č. 189/2023 s účinnosťou od 1.7.2023 a s účinnosťou od 1.9.2023 boli upravené podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti ako aj iné skutočnosti.

Nitriansky samosprávny kraj z uvedeného dôvodu vypracoval Smernicu o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja, účinnú dňom 1.12.2023, ktorá je záväzná pre NSK, jeho zamestnancov a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a pre iné osoby vykonávajúce prácu mimo pracovného pomeru, blízke osoby a osoby v predzmluvných vzťahoch, bývalých zamestnancov a členov komisií, rovnako osoby pri verejnom obstarávaní a výberových konaniach.

Uvedená smernica je na tomto mieste verejne prístupná k nahliadnutiu.

Úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona a tejto smernice plní hlavný kontrolór NSK.

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

b) poštou zaslanou na adresu Úrad NSK

                                           Hlavný kontrolór NSK

                                           Rázusova 2A

                                           949 01 Nitra

     pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA NSK – NEOTVÁRAŤ“,

c) poštou zaslanou na sekretariát predsedu NSK, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie  „DO RÚK PREDSEDU NSK – NEOTVÁRAŤ“. Spôsob podania oznámenia podľa písm. c) je možné využiť len v prípade, ak oznámenie smeruje proti hlavnému kontrolórovi NSK.

d) ústnym podaním (telefonicky na tel. č. 0902/300228, resp. osobne); oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do siedmich kalendárnych dní odo dňa požiadania. Zodpovedná osoba pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu o prijatí oznámenia, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť, a potvrdiť ju svojím podpisom.