Hlavná obsah

O nás

KAMILKA, Zariadenie sociálnych služieb Maňa v Mani v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, bolo založené v roku 1975. Je situované v centre obce Maňa na brehu rieky Žitava v okrese Nové Zámky.

Je to koedukované zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení a v zariadení podporovaného bývania.

Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie sídlia v jednoposchodovej budove neskorobarokového kaštieľa postaveného v druhej polovici 18. storočia.

Zariadenie podporovaného bývania je umiestnené v tzv. Domčeku, ktorý sa nachádza v areáli zariadenia sociálnych služieb. Táto účelová budova bola uvedená do prevádzky v roku 2007.

Od 1. júla 2017 zariadenie poskytuje Službu včasnej intervencie. Je určená deťom do siedmich rokov veku, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, a tiež jeho rodine. Poskytuje sa formou špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie ambulantnou formou v priestoroch ZSS a terénnou formou v prirodzenom sociálnom prostredí. Zároveň vykonáva stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa, preventívnu aktivitu a komunitnú rehabilitáciu.

Neoddeliteľnú súčasť zariadenia tvorí priľahlý lesopark využívaný prijímateľmi sociálnych služieb na relaxačné a športové účely.

Poslanie, hodnoty, strategická vízia, politika kvality, ciele kvality na roky 2023-2025