Hlavná obsah

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť”), práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Nitriansky samosprávny kraj z uvedeného dôvodu vypracoval Smernicu o vnútornom systéme vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorá je verejne prístupná k nahliadnutiu.

Úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona a tejto smernice plní hlavný kontrolór NSK.

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

b) poštou zaslanou na adresu Úrad NSK, hlavný kontrolór NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA NSK – NEOTVÁRAŤ“,

c) poštou zaslanou na sekretariát predsedu NSK, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie  „DO RÚK PREDSEDU NSK – NEOTVÁRAŤ“. Spôsob podania oznámenia podľa písm. c) je možné využiť len v prípade, ak oznámenie smeruje proti hlavnému kontrolórovi NSK.

O nás

KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa v Mani, v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, bolo založené v roku 1975. Je situované v centre obce Maňa, na brehu rieky Žitava, v okrese Nové Zámky.

Poslanie „KAMILKA“, ZSS Maňa:

Poskytovať sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov pre deti a dospelých, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu ich ťažkého zdravotného postihnutia alebo z ich nepriaznivého zdravotného stavu. Tieto služby sa prijímateľom poskytujú v:

 • domove sociálnych služieb,
 • špecializovanom zariadení,
 • zariadení podporovaného bývania,
 • a pomocou služby včasnej intervencie.

Vízia

 • vízia DSS a špecializovaného zariadenia
  Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v zariadení, čím sa zvýši aj kvalita života prijímateľov sociálnych služieb.
 • vízia zariadenia podporovaného bývania
  Zvýšenie miery rozhodovania, samostatnosti a zodpovednosti prijímateľov sociálnych služieb, podľa ich telesných a mentálnych schopností.
 • vízia služby včasnej intervencie
  Vytváranie príležitostí pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím, aby prejavili svoje zručnosti, alebo získali nové na zvládanie vzniknutých situácií.

 

Politika kvality:

 • Cieľavedomé vytváranie pozitívnych vzťahov medzi všetkými zainteresovanými osobami (prijímatelia sociálnych služieb – príbuzní – zamestnanci), založených na vzájomnej úcte a akceptácii prijímateľa sociálnych služieb, jeho potrieb, možností a očakávaní.
 • Neustále zlepšovanie podmienok pre ďalší rozvoj a napredovanie sociálnych služieb.
 • Zdokonaľovanie a trvalé zlepšovanie všetkých procesov v zariadení.
 • Zvyšovanie odbornej úrovne a kompetentnosti zamestnancov, podpora tímovej spolupráce.

Stratégia na roky 2020 - 2021

Stratégia DSS, špecializovaného zariadenia a zariadenia podporovaného bývania, stratégia služby včasnej intervencie

 • Pokračovať v implementácii podmienok kvality.
 • Implementácia systému manažérstva kvality v zariadení.
 • Uplatňovanie procesného riadenia v zariadení.
 • Získať certifikát Systému manažérstva kvality STN ISO 9001: 2016.

Ciele kvality na roky 2020 - 2021:

DSS, špecializovaného zariadenia

 • Zlepšenie životných podmienok prijímateľov sociálnych služieb v interiéri i exteriéri zariadenia.
 • Plánované rozvíjanie interného a externého vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie
  ich odbornej spôsobilosti – supervízie, semináre, GDPR, odborné školenia, riadenie
  rizík, interné audity.
 • Vypracovanie a zavedenie nového systému hodnotenia zamestnancov.
 • Vypracovanie nových postupov, pravidiel a dokumentov na uskutočňovanie
  interných kontrol a auditov.
 • Vypracovanie postupov a pravidiel na riadenie rizík v zariadení.
 • identifikácia a zvládanie riešenia krízových situácií.
 • Navrhnutie loga zariadenia.

Ciele kvality zariadenia podporovaného bývania

 • Umožnenie prijímateľom vykonávať samostatnejšie sebaobslužné úkony a úkony starostlivosti o svoju domácnosť, ich zacvičenie.
 • Sebarealizácia prijímateľov pri dopestovaní bio produktov a ich následnej úprave spracovaním, konzervovaním, uskladnením.

Ciele kvality služby včasnej intervencie

 • Vypracovanie dokumentu postupu procesu služby včasnej intervencie.
 • Zvyšovať informovanosť a povedomie o službe včasnej intervencie.
 • Zabezpečenie zapožičania pomôcok vhodných na celkovú stimuláciu detí so zdravotným postihnutím.
 • Poskytnúť rodinám kontakty na špecialistov, ktorí im budú nápomocní v smerovaní ďalšieho vývinu ich dieťaťa.

Dátum vyhlásenia: 07.01.2020

 

 

 

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

Druh sociálnej služby Špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.  CS 7549/2019  25.07.2019  07.10.2020  nitriansky  VI.
2.  CS 10360/2020  07.12.2020  14.12.2020  nitriansky  VI.
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          

 

Druh sociálnej služby Špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby: pobytová týždenná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          

 

Druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.  CS 6395/2018  10.09.2018  10.12.2018 nitriansky  VI.
2.   CS 9217/2020  30.09.2020  15.10.2020 nitriansky   VI.
3.   05538/2020/PC-3  30.03.2020 21.06.2021 bratislavský  VI.
4.          
5.          
6.          
7.          

 

Druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: pobytová týždenná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.  CS 4889/2010  19.7.2010  5.12.2018  nitriansky  VI.
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          

 

Druh sociálnej služby Zariadenie podporovaného bývania
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.  CS 4399/2018  12.2.2019  29.5.2018  nitriansky  VI.
2.  CS 7264/2013  30.12.2013  11.6.2018  nitriansky  VI.
3.  CS 5561/2019  26.3.2019  7.6.2019  nitriansky  II.
4.  CS 8475/2019  16.9.2019  17.2.2020  nitriansky  VI.
5.  05539/2020/PC-3  30.03.2020  21.06.2021  bratislavský  VI.
6.          
7.          

 

Druh sociálnej služby Služba včasnej intervencie
Forma sociálnej služby: ambulantná a terénna forma sociálnej služby
Poradové číslo Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

 

 

Zriaďovacia listina

Zriaďovacia listina 2013